Skip to main content

Laboratory stations

Authored on
Kategorie

 

Laboratory of Mechatronics

  

Station
Materials
Stanowisko-laboratoryjne-technik-pomiarowych-w-ukadach-mechatronicznych_m

Measurements and processing of electrical signals in mechatronic systems

ciecz

Liquid level control in a system of two connected tanks filled with water

silnik

Speed control of DC motors using a width modulated square wave signal

tarcie_m

Observation of self-excited vibrations and measurement of kinetic coefficient of friction characteristics

5

A. Selection of PID controller parameters in the system of two-axis stabilization of the camera attached to the gimbal driven by BLDC motors.
B. Evaluation of stabilization by measuring the characteristic points of the reference image with periodic forcing the suspension of the camera attached to the gimbal

7

A model of a street intersection based on the Finite State Machine

zdjęcie
mikroaut_winda

Model of a freight elevator

youtube
mikroaut_masy_jonowe

Automation of the ion exchange mass transfer system for regeneration

 
mikroaut_podajnik_listew

Mechatronic positioning mechanism: A. RS232 interface programming”; B. Selection of parameters of the PID regulator for the glazing bead feeder

mikroaut_automaty_konf

Automatic for packaging of ball tie rods

mikroaut_ukł_logiczne

Combinational and sequential logic circuits

mikroaut_selektor

Item selector based on a conveyor belt system

 
torsyjne

Recording and analysis of time trajectories of mechanical vibrations of a friction pendulum in response to a quasi-sinusoidal excitation

youtube
mikroaut_hmi

HMI

 
mikroaut_komora

Model of the paint chamber

 

 

0
Laboratory of Mechanics

 

Station
Materials
1
01a Stanowisko do badania reakcji podporowych w statycznych układach płaskich_0.jpg
01b Stanowisko do badania reakcji podporowych w statycznych układach płaskich_0.jpg

dr hab. inż. Grzegorz Kudra, prof. uczelni/dr inż. Krzysztof Witkowski

Stanowisko do badania reakcji podporowych w statycznych układach płaskich
Experimental stand for investigation of support reactions in plane static systems

2
02 Automatyczna równia pochyła do badania współczynników tarcia suchego_0.jpg

dr inż. Krzysztof Nasiłowski/ dr inż. Michał Ludwicki/ dr hab. inż. Grzegorz Kudra, prof. uczelni/dr inż. Krzysztof Witkowski/ dr inż. Bartosz Stańczyk

Automatyczna równia pochyła do badania współczynników tarcia suchego
Automated inclined plane for investigation of dry friction coefficients

3
03 Uniwersalne rekonfigurowalne stanowisko do badania układów oscylatorów mechanicznych_0.jpg

dr inż. Krzysztof Witkowski/dr hab. inż. Grzegorz Kudra, prof. uczelni/dr inż. Grzegorz Wasilewski

Uniwersalne rekonfigurowalne stanowisko do badania układów oscylatorów mechanicznych: o 1 i wielu stopniach swobody, wymuszonych siłowo i parametrycznie, z nieliniowymi sprężynami magnetycznymi i uderzeniami.
Universal reconfigurable experimental stand for investigations of mechanical oscillators, among others: of one and many degrees of freedom, excited by force or parametrically, with nonlinear magnetic springs and impacts.

 

3A
  
03a Badanie drgań liniowych wymuszonych o jednym stopniu swobody_0.jpg

dr inż. Krzysztof Witkowski/dr hab. inż. Grzegorz Kudra, prof. uczelni/dr inż. Grzegorz Wasilewski

Badanie drgań liniowych wymuszonych o jednym stopniu swobody
Investigations of forced linear vibrations of a one-degree-of-freedom system

 
3B
  
03b Badania doświadczalne oscylatora o 1 stopniu swobody z uderzeniami_0.jpg

dr inż. Krzysztof Witkowski/dr hab. inż. Grzegorz Kudra, prof. uczelni/dr inż. Grzegorz Wasilewski

Badania doświadczalne oscylatora o 1 stopniu swobody z uderzeniami
Experimental investigations of  1-degree-of-freedom impacting oscillator

Publikacja 1

Publikacja 2

Publikacja 3

Publikacja 4
3C
  
03c Badania doświadczalne wymuszonego oscylatora mechanicznego o 2 stopniach swobody ze sprężynami magnetycznymi_0.jpg
03c schemat_0.png

dr inż. Krzysztof Witkowski/dr hab. inż. Grzegorz Kudra, prof. uczelni/dr inż. Grzegorz Wasilewski

Badania doświadczalne wymuszonego oscylatora mechanicznego o 2 stopniach swobody ze sprężynami magnetycznymi
Experimental investigations of a forced 2-degree-of-freedom mechanical oscillator with magnetic springs

Publikacja
3D
  
03d Badania doświadczalne wymuszonego oscylatora mechanicznego o 1 stopniu swobody z dwiema studniami potencjału_0.jpg
03d schemat_0.png

dr inż. Krzysztof Witkowski/dr hab. inż. Grzegorz Kudra, prof. uczelni/dr inż. Grzegorz Wasilewski

Badania doświadczalne wymuszonego oscylatora mechanicznego o 1 stopniu swobody z dwiema studniami potencjału
Experimental investigations of a forced 1-degree-of-freedom mechanical oscillator with two potential wells

Publikacja
3E
  
03e Badania doświadczalne oscylatora mechanicznego o 1 stopniu swobody z wymuszeniem parametrycznym_0.jpg
03e schemat.png

dr inż. Krzysztof Witkowski/dr hab. inż. Grzegorz Kudra, prof. uczelni/dr inż. Grzegorz Wasilewski

Badania doświadczalne oscylatora mechanicznego o 1 stopniu swobody z wymuszeniem parametrycznym
Experimental investigations of a 1-degree-of-freedom mechanical oscillator with parametric excitation

Publikacja
4
wahadło_momenty

dr inż. Grzegorz Wasilewski

A. Badanie momentów bezwładności metodą wahadła
B. Badanie momentów bezwładności metodą drgań skrętnych

A. Investigation of mass moments of inertia using the pendulum method 
B. Investigation of mass moments of inertia using the method of torsional vibrations

5
struna

A. Badanie trzech prędkości krytycznych
B. Badanie częstotliwości drgań własnych czujnikiem drgań

 
6
belka

A. Badanie drgań własnych i wymuszonych belki
B. Badanie dynamicznego eliminatora drgań

 
7
sprężyna

dr inż. Grzegorz Wasilewski/dr inż. Krzysztof Witkowski

Badanie drgań swobodnych
Investigation of free vibrations

 
8
cięgna

dr hab. inż. Grzegorz Kudra prof. uczelni/ dr inż. Grzegorz Wasilewski/ dr inż. Krzysztof Witkowski

Badanie zależności pomiędzy siłami w cięgnach hamulca w równowadze granicznej
Investigation of relation between forces in bands of a brake in equilibrium state

 
9
09 Podwójne wahadło przestrzenne z przegubami Cardana-Hooka _0.jpg

dr inż. Krzysztof Witkowski/dr hab. inż. Grzegorz Kudra, prof. uczelni/dr inż. Grzegorz Wasilewski/ dr inż. Michał Ludwicki

Podwójne wahadło przestrzenne z przegubami Cardana-Hooka do badań:
A.    Dynamiki bifurkacyjnej podwójnego wahadła przestrzennego
B.    Dynamiki bifurkacyjnej podwójnego wahadła przestrzennego z uderzeniami

Double spatial pendulum with Cardan-Hook joints for investigations of:
A. Bifurcation dynamics of a double spatial pendulum
B. Bifurcation dynamics of a double spatial pendulum with impacts

Publikacja
10
wahadło_sprężyna

A. Badanie i rejestracja postaci drgań układu połączone z obserwacją zjawiska przekazywania energii
B. Przykład użycia przetwornika bezdotykowego KM110BH2390 o zakresie +/-45 stop. współpracującego z magnesem

 
11
wahadło_2d

dr inż. Grzegorz Wasilewski

A.    Badanie dynamiki bifurkacyjnej potrójnego wahadła fizycznego
B.    Badanie postaci ruchu wahadła potrójnego
C.    Badanie postaci ruchu wahadła podwójnego z parą magnesów
D.    Skalowanie przetworników kątowych


A.    Investigation of bifurcation dynamics of triple physical pendulum
B.    Investigation of motion modes of triple physical pendulum 
C.    Investigation of motion modes of double physical pendulum with a pair of magnets
D.    Scaling of angular displacement transducers

Publikacja
12
wahadło_2d_magnesy

Badanie momentu magnetycznego w funkcji kąta względnego ogniw

 
13
mech_13a - Wahadło wymuszone poziomo silnikiem prądu stałego.jpg
mech_13b - Wahadło wymuszone poziomo silnikiem prądu stałego.jpg

dr inż. Grzegorz Wasilewski

A.    Badanie dynamiki bifurkacyjnej wahadła wymuszonego poziomo silnikiem prądu stałego za pośrednictwem mechanizmu korbowo-wodzikowego, z możliwością wprowadzenia oddziaływań magnetycznych
B.    Badanie postaci ruchu wahadła dla różnych napięć silnika, przy wyłączonych i załączonych cewkach
C.    Wyznaczanie charakterystyki momentu siły w funkcji położenia wahadła z magnesem względem cewki


A.    Investigation of bifurcation dynamics of a pendulum driven  horizontally by a DC motor with a slider-crank mechanism, with possibility of introducing magnetic interactions
B.    Investigation of pendulum motion forms for various DC motor voltages, with the coils switched off and on
C.    Investigation of magnetic torque as a function of position of the pendulum with magnet with respect to the coil

Publikacja 1

Publikacja 2
14
mech_14.jpg

A. Badanie postaci ruchu wahadła dla różnych prądów, częstotliwości i wypełnienia sygnału załączania
B. Wyznaczanie charakterystyki momentu siły w funkcji położenia wahadła z magnesem względem cewki dla różnych prądów

 
15
mech_wahadło_podatnieA

A. Badanie postaci ruchu wahadła dla różnych opcji: a) wahadła badane jako pojedyncze lub połączone podatnie, b) pomiary dla różnych prądów, częstotliwości, wypełnienia sygnału załączania
B. Wyznaczanie charakterystyki momentu od sił magnetycznych w funkcji kąta położenia wahadła dla różnych prądów

Publikacja
16
mech_16 - wahadło fizyczne łożyskowane aerostatycznie.jpg

dr inż. G. Wasilewski

Ćwiczenie 1: „Badanie ruchu swobodnego wahadła fizycznego łożyskowanego aerostatycznie.”
Ćwiczenie 2: „Badanie postaci ruchu wahadła z magnesem dla różnych prądów i konfiguracji zasilania dodatkowych cewek oraz różnych postaci zmiennego sygnału prądowego wybranej cewki (impulsowy ze zmiennym wypełnieniem poprzez sterowany generatorem przekaźnik lub dowolny – np. sinusoidalny, zadawany przez wzmacniacz sterowany napięciem z generatora lub karty pomiarowo-sterującej).”
Ćwiczenie 3: „Wyznaczanie charakterystyki momentu od siły magnetycznej w funkcji położenia wahadła z magnesem względem cewki dla różnych prądów.”

 
17
hexapod

A. Badanie rezonansu parametrycznego pojedynczego wahadła
B. Badanie synchronizacji wahadeł wymuszanych parametrycznie i elektromagnetycznie

 
18
18 Samowzbudny układ drgający z wymuszeniem bezwładnościowym_0.jpg

dr inż. Krzysztof Witkowski

Samowzbudny układ drgający z wymuszeniem bezwładnościowym, wykorzystujący łożyska aerostatyczne pozwalający na badanie dynamiki układu o jednym, dwóch lub trzech stopniach swobody odpowiednio z:
• sprężystością liniową lub nieliniową
• zastosowaniem cewek do tłumienia lub wymuszania drgań

Self-excited vibrating system with inertia excitation, with aerostatic bearings, allowing for investigation of dynamics of a system with one, two or three degrees of freedom, respectively, with:
• linear or non-linear elasticity
• the use of coils for damping or forcing vibrations

 
0
Laboratory of Automation

 

Station
Materials
człony

Testing the basic elements of automation

piec

Two-position oven temperature control

selsyny

Selsynoidal position tracking system

wzmacniacze

Study of transistor amplifiers

silnik

A. Testing of the PID type electronic controller
B. Study of the continuous control system

sprzęgło

Drive system with controlled friction clutch

 

 

0
Laboratory of Biomechanics
Station
Materials
ekg

ECG of the heart, registration of electrical signals coming from the human body

audiometr

Air and bone conduction, speech audiometry

fantom

Cardiopulmonary resuscitation CPR

 

ciśnienie

Measurement and diagnosis of venous and arterial blood pressure

bio_stetoskop

Auscultation of the lungs of the 1st and 2nd heart sounds, pulse examination, pulmonary noises

 
ir

Thermal imaging camera

bio_platforma

Ground reactions during walking, running, posture stability analysis R

Motion Capture

Optoelectronic movement analysis and recording system

bio_ramię

Control in the pneumatic system, solenoid valves, control system

 
klatka

Simulation of a blow to the chest model

 
mięśnie

Study of the pneumatic characteristics of the pinnate muscles

 
bio_semg

Surface electromyography: Functioning of the muscular system, cooperation of single- and multi-joint muscles, compensation and stabilization of movement

cog

Determining the center of gravity of the human body

bio_wąż

Application of the wriggling snake motion algorithm

 
bio_worm

Study of the walking mechanism on various substrates

 
bio_sześcionóg

Programming the gait of a six-legged robot

 
goniometr

Examination of the range of motion of the limbs and working space using the SFTR method

bio_spirometr

Spirometer

 
oczodół

Skull orbit strength test

 
0
IT Laboratory
0
Laboratorium hexapoda
Laboratorium Hexapoda
0
Sala konferencyjna
Sala konferencyjna
0