Tematy prac inżynierskich

Tematy prac inżynierskich na kierunku Mechatronika przewidzianych na semestr zimowy 2018-2019 w Katedrze Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.

Po ustaleniach z promotorem, temat własny można zgłaszać do początku września.

 

L.P.

Nr pracy

Temat pracy

Promotor

Krótki opis

Uwagi

Dla kogo

1.

1/k16/MT/18/Z

Rejestracja położenia i orientacji ciała sztywnego w przestrzeni za pomocą kamer światła widzialnego

dr inż. Michał Ludwicki

Celem pracy jest opracowanie algorytmu służącego do rejestracji położenia i orientacji ciała sztywnego w przestrzeni trójwymiarowej za pomocą kilku kamer światła widzialnego. Powstałe oprogramowanie będzie działaś w środowisku LabVIEW.

grant aparaturowy

 

2.

2/k16/MT/18/Z

Opracowanie narzędzia wykorzystującego system motion capture do rejestracji wymiarów dużych obiektów

dr inż. Michał Ludwicki

Celem pracy jest opracowanie narzędzia komputerowego służącego do pomiaru wymiarów dużych obiektów za pomocą systemu motion capture. Oprogramowanie będzie bazowało na przykładowych bibliotekach producenta systemu i podstawowej wiedzy o mikrokontrolerach.

   

3.

3/k16/MT/18/Z

Budowa układu zdalnego wyzwalania pomiarów biomechanicznych

dr inż. Michał Ludwicki

Celem pracy jest opracowanie sposobu wyzwalania pomiarów w laboratorium biomechanicznym zdalnie. Urządzenia sterowane są z oddzielnych komputerów. Rozpoczęcie pomiaru powinno się odbyć synchronicznie. Powstały układ sterujący może bazować na aplikacji dla systemu Android, Windows lub mikrokontroler.

  zajęty 

4.

4/k16/MT/18/Z

Oprogramowanie do obsługi układu pomiarowego położeń kątowych członów podwójnego wahadła przestrzennego.

dr hab. inż. Grzegorz Kudra/ dr inż. Michał Ludwicki

Praca dotyczy modernizacji istniejącego stanowiska badawczego podwójnego wahadła przestrzennego z przegubami Cardana. Zadaniem studenta będzie napisanie odpowiedniego oprogramowania do zbierania i prezentacji wyników pomiarów.

   

5.

5/k16/MT/18/Z

Oprogramowanie do obsługi układu sterowania ruchem przeszkody podwójnego wahadła przestrzennego.

dr hab. inż. Grzegorz Kudra/ dr inż. Michał Ludwicki

Praca dotyczy modernizacji istniejącego stanowiska badawczego podwójnego wahadła przestrzennego z przegubami Cardana i z ruchomą przeszkodą. Zadaniem studenta będzie napisanie odpowiedniego oprogramowania do obsługi układu sterowania ruchem przeszkody wahadła.

   

6.

6/k16/MT/18/Z

Robot czyszczący domowe instalacje wentylacyjne

Dr Bartłomiej Zagrodny

Cel: stworzenie projektu robota do inspekcji i czyszczenia domowych instalacji wentylacyjnych.

Zakres: analiza istniejących konstrukcji i stosowanych rozwiązań, opracowanie własnego projektu i jego sterowania, przedstawienie kosztorysu, w przypadku jego akceptacji – wykonanie i uruchomienie prototypu.

   

7.

7/k16/MT/18/Z

Robot bioniczny

Dr Bartłomiej Zagrodny

Cel: stworzenie projektu robota o bionicznej konstrukcji.

Zakres: analiza istniejących konstrukcji oraz sposobów poruszania się różnych gatunków zwierząt, wybór i opracowanie własnej koncepcji wraz ze sterowaniem, przedstawienie kosztorysu i w przypadku jego akceptacji – wykonanie i uruchomienie prototypu.

   

8.

8/k16/MT/18/Z

Układ wizyjny do rejestracji ruchu w paśmie widzialnym

Dr Bartłomiej Zagrodny

Cel: opracowanie układu wizyjnego do pracowni biomechaniki, który będzie pracował synchronicznie z istniejącym systemem optoelektronicznym.

Zakres: zapoznanie się z istniejącym systemem i sposobem rejestracji ruchu, opracowanie układu do rejestracji ruchu w paśmie widzialnym, przedstawienie kosztorysu i w przypadku jego akceptacji – wykonanie, montaż i uruchomienie systemu

   

9.

9/k16/MT/18/Z

System analizy rozkładu ciśnienia pod stopami

Dr Bartłomiej Zagrodny

Cel: opracowanie oprogramowania analizującego rozkład ciśnienia pod stopami osoby badanej, dopracowanie konstrukcji i istniejącego stanowiska

Zakres: analiza istniejących rozwiązań i metoda analizy rozkładu ciśnienia pod stopami, korekta istniejącego stanowiska, opracowanie programu do analizy, testowanie i uruchomienie stanowiska.

   

10.

10/k16/MT/18/Z

Laboratoryjny system testujący jakość stabilizacji położeń kątowych dwuosiowego gimbala poddanego okresowemu wymuszeniu punktu zawieszenia

dr hab. inż. Paweł Olejnik

Niewielka rekonstrukcja istniejącego stanowiska, polegająca na modyfikacji napędu, zapewnieniu powtarzalności zadawania różnych trajektorii ruchy platformy, dodaniu czujników (np. liniowych rezystancyjnych) rejestrujących jej położenia, itp. Zaprogramowanie mC na wykonywanie określonych trajektorii ruchu platformy wymuszającej ruch zawieszenia gimbala i rejestracja jego wychyleń. Opis i przegląd literaturowy wykorzystania stabilizacji w celu utrzymania orientacji w przestrzeni na przykładach technicznych i w publikacjach naukowych.

   

11.

11/k16/MT/18/Z

Obserwacja i sterowanie krótkotrwałymi stanami poślizgu i utwierdzenia w układzie dynamicznym z tarciem

dr hab. inż. Paweł Olejnik

Niewielka rekonstrukcja istniejącego stanowiska, polegająca na wymianie pasa transmisyjnego, ciała drgającego na pasie i sprężyn oraz uzupełnienie układu o prowadnice. Oprogramowanie układu napędowego i pomiarowego w LabVIEW.

Opis i przegląd literaturowy występowania drgań z mikro-poślizgiem w technice i publikacjach naukowych.

   

12.

12/k16/MT/18/Z

Rejestracja odpowiedzi czasowych i analiza dynamiczna trajektorii ruchu z tarciem podwójnego wahadła torsyjnego z wymuszeniem kinematycznym

dr hab. inż. Paweł Olejnik

Programowanie mikrokontrolera i pomiary w środowiskach programistycznych mbed.org i LabVIEW. Opis i przegląd literatury na temat zastosowania modelu wahadła torsyjnego w technice, wykorzystania i modelowania drgań torsyjnych w publikacjach naukowych. Analiza dynamiczna zmierzonych trajektorii ruchu obrotowego. Może wystąpić niewielka modyfikacja stanowiska doświadczalnego.

   

13.

13/k16/MT/18/Z

Wybrane techniki komputerowe programu LabVIEW w zastosowaniu do modelowania numerycznego, analizy i syntezy dyskretnych układów sterowania

dr hab. inż. Paweł Olejnik

Opis matematyczny, zbudowanie diagramów symulacyjnych i przeprowadzenie symulacji numerycznych wybranych układów sterowania (dwóch lub trzech). Przeprowadzenie różnych analiz tych układów za pomocą wybranych instrumentów wirtualnych dostępnych w LabVIEW/Scilabie (np. zbadanie stabilności, wyznaczenie charakterystyk skokowych, impulsowych i częstościowych, wykreślanie linii pierwiastkowych i ich analiza, itp.).

   

14.

14/k16/MT/18/Z

Zastosowanie wybranych metod numerycznych programu Scilab/Xcos do modelowania numerycznego i analizy układów sterowania

dr hab. inż. Paweł Olejnik

Opis matematyczny, zbudowanie diagramów symulacyjnych i przeprowadzenie symulacji numerycznych wybranych układów sterowania (dwóch lub trzech). Przeprowadzenie różnych analiz tych układów za pomocą wybranych instrumentów wirtualnych dostępnych w LabVIEW/Scilabie (np. zbadanie stabilności, wyznaczenie charakterystyk skokowych, impulsowych i częstościowych, wykreślanie linii pierwiastkowych i ich analiza, itp.).

   

15.

15/k16/MT/18/Z

Czujniki pola magnetycznego w zastosowaniu do pomiaru przesunięć w układach mechatronicznych

dr hab. inż. Paweł Olejnik

Zbudowanie układu elektronicznego na płytce PCB z wbudowanym czujnikiem pola magnetycznego, umożliwiającego wykonywanie pomiarów kąta obrotu. Wykonanie uniwersalnego urządzenia, służącego do kalibracji i estymowania charakterystyk statycznych czujników tego typu. Podłączenie i oprogramowanie karty pomiarowej w LabVIEW. Przetestowanie czujnika i charakterystyki go opisującej na rzeczywistym – istniejącym układzie drgającym.

Opis i wykonanie przeglądu czujników (podzespołów elektronicznych) pola magnetycznego występujących w technice. Opis zbudowanego stanowiska doświadczalnego.

   

16.

16/k16/MT/18/Z

Projekt i budowa mechatronicznego urządzenia do badania charakterystyk tarcia suchego

Dr. inż. Stańczyk

Zaprojektowanie i wykonanie mechatronicznego urządzenia do badania charakterystyk dwuwymiarowego tarcia suchego w zależności od kierunku poślizgu.

zarezerwowany

Patryk Rogala 202995

17.

17/k16/MT/18/Z

Opracowanie stanowiska laboratoryjnego umożliwiającego wykonywanie układów scalonych za pomocą termo transferu.

Dr. inż. Stańczyk

Konstrukcja stanowiska umożliwiającego wykonywanie układów scalonych na płytkach pcb (ang. Printed Circuit Board ) z wykorzystaniem termo transferu oraz wytrawiacza B327.

Temat z roku 2016

inż

18.

18/k16/MT/18/Z

Projekt oraz konstrukcja systemu kontroli i nadzoru pracy modułem sterującym warunkami klimatycznymi w pomieszczeniu.

Dr. inż. Stańczyk

Konstrukcja stanowiska umożliwiającego zdalną kontrolę nad warunkami klimatycznymi panującymi w pomieszczeniu

Temat z roku 2016

inż

19.

19/k16/MT/18/Z

Układ badania i zastosowania sprzężenia zwrotnego

Dr. inż. Stańczyk

Stanowisko umożliwiające badanie zasady działania sprzężenia zwrotnego na podstawie silnika krokowego i enkodera.

Stanowisko do lab. Automatyki

inż

20.

20/k16/MT/18/Z

Układ pomiarowy do badania charakterystyki silników krokowych

Dr. inż. Stańczyk

Układ umożliwiający przeprowadzenia badania charakterystyki silnika krokowego oraz jego sterownika .

Podstawy automatyki i mechatroniki

inż

21.

21/k16/MT/18/Z

Budowa układu filtrowania oraz wzmacniania sygnałów.

Dr. inż. Stańczyk

Układ umożliwiający przeprowadzenia badania sygnałów przed wprowadzeniem do zestawu filtrów oraz po obróbce przez układ elektroniczny.

Podstawy automatyki i mechatroniki

inż

22.

22/k16/MT/18/Z

Projekt stanowiska umożliwiający przeprowadzanie badań jakości sterownia silników krokowych.

Dr. inż. Stańczyk

Mgr. inż. Adam Wijata

Pomiar jakości sterownia dla silników krokowych.
- prędkość obrotowa
- dokładność pozycjonowania
- głośność pracy
- napięcie zasilania

OPUS 14

Inż.

23.

23/k16/MT/18/Z

Projekt układu pomiarowego dla prądów i napięć w uzwojeniach silników uni i bipolarnych.

Dr. inż. Stańczyk

Mgr. inż. Adam Wijata

Zaprojektować układ pomiarowy do badania napięć i natężeń w uzwojeniach silników krokowych.

OPUS 14

Inż.

24.

24/k16/MT/18/Z

Projekt stanowiska umożliwiający przeprowadzanie badań stabilności pracy silnika krokowego dla różnych strategii sterowania.

Dr. inż. Stańczyk

Mgr. inż. Adam Wijata

Projekt stanowiska:
- zmiana układu zasilania
- zamiana układu sterowania oraz jego parametrów.
- możliwość montażu silników z zakresu nema 17- 42
- zmienne parametry obciążenia silnika
- pomiar napięć i natężeń uzwojenia
- pomiar paramentów zasilania
- pomiar momentu generowanego przez silnik
- pomiar położenia i prędkości obrotowej
- sterowanie LabView

OPUS 14

Inż. ( stypendium opus + magisterka)

25.

25/k16/MT/18/Z

Badania eksperymentalne pojedynczego wahadła fizycznego z oddziaływaniami magnetycznymi

Mgr inż. A. Wijata

Dr inż. G. Kudra

(podkreślenie - kierujący pracą)

Identyfikacja parametrów mechanicznych wahadła ułożyskowanego aerostatycznie i oddziaływania magnetycznego oraz napisanie programu dopasowującego parametry modelu matematycznego do wyników eksperymentu.

Możliwość kontynuacji pracy na II stopniu i pobierania stypendium z grantu OPUS (do 1600zł)

 

26.

26/k16/MT/18/Z

Badania eksperymentalnych charakterystyk sił magnetycznych z uwzględnieniem dynamiki

Mgr inż. A. Wijata

Dr inż. G. Wasilewski

(podkreślenie - kierujący pracą)

Dla wybranego wahadła z oddziaływaniem magnetycznym należy zbudować układ, opracować program i eksperymentalnie uzyskać i porównać szereg charakterystyk oddziaływania magnetycznego przy różnych parametrach (prąd cewki, wielkość magnesu itp.) z uwzględnieniem dynamiki

Możliwość kontynuacji pracy na II stopniu i pobierania stypendium z grantu OPUS (do 1600zł)

 

27.

27/k16/MT/18/Z

Projekt i wykonanie układu zadającego warunki początkowe ruchu wahadła.

Mgr inż. A. Wijata

Dr inż. G. Wasilewski

(podkreślenie - kierujący pracą)

Budowa prototypowego układu bazującego na silniku krokowym lub innej zaproponowanej konstrukcji z możliwością adaptacji do istniejących stanowisk z wahadłami. 

Możliwość kontynuacji pracy na II stopniu i pobierania stypendium z grantu OPUS (do 1600zł)

 

28.

28/k16/MT/18/Z

Identyfikacja układu sprzężonych wahadeł wymuszanych magnetyczne

Mgr inż. A. Wijata

Dr inż. G. Kudra

(podkreślenie - kierujący pracą)

Identyfikacja parametrów mechanicznych układu wahadeł i oddziaływania magnetycznego oraz napisanie programu dopasowującego parametry modelu matematycznego do wyników eksperymentu.

Możliwość kontynuacji pracy na II stopniu i pobierania stypendium z grantu OPUS (do 1600zł)

 

29.

29/k16/MT/18/Z

Projekt i wykonanie układu pomiarowego z programem do badań eksperymentalnych sprzężonych wahadeł wymuszanych magnetyczne

Dr inż. G. Wasilewski

Mgr inż. A. Wijata

(podkreślenie - kierujący pracą)

Praca dotyczy układu z przekaźnikami oraz napisanie programu do rejestracji postaci ruchu układu sprzężonych podatnie wahadeł przy zmianach różnych parametrów: prądu cewek wymuszających ruch, odległości cewek od magnesów, częstotliwości wymuszenia, wypełnienia sygnału wymuszającego, prądu cewek dodatkowych.

Możliwość kontynuacji pracy na II stopniu i pobierania stypendium z grantu OPUS (do 1600zł)

 

30.

30/k16/MT/18/Z

Projekt i wykonanie układu zadawania dowolnego sygnału prądowego na cewki wymuszające ruch wahadła

Mgr inż. A. Wijata

Dr inż. G. Wasilewski

(podkreślenie - kierujący pracą)

Układ może bazować na konstrukcji sterownika silnika krokowego i umożliwiać zadawanie dowolnego sygnału prądowego, którego postać jest zadawana z programu napisanego w LabView.

Możliwość kontynuacji pracy na II stopniu i pobierania stypendium z grantu OPUS (do 1600zł)

 

31.

31/k16/MT/18/Z

Program do badań eksperymentalnych sprzężonych wahadeł wymuszanych magnetyczne umieszczonych na drgającej platformie

Dr inż. G. Wasilewski

Mgr. inż. A. Wijata

(podkreślenie - kierujący pracą)

Rejestracja postaci ruchu układu wahadeł umieszczonego na drgającej platformie przy zmianach różnych parametrów: częstotliwości i amplitudy wymuszenia ruchu platformy, prądu cewek wymuszających ruch, częstotliwości wymuszenia, i wypełnienia sygnału wymuszającego, prądu cewek dodatkowych.

Opracowanie programu do synchronizacji pomiarów z platformy i czujników układu wahadeł.

Możliwość kontynuacji pracy na II stopniu i pobierania stypendium z grantu OPUS (do 1600zł)

 

32.

32/k16/MT/18/Z

Badania eksperymentalne płaskiego podwójnego wahadła z oddziaływaniami magnetycznymi

Dr inż. G. Wasilewski

Mgr. inż. A. Wijata

(podkreślenie - kierujący pracą)

Rejestrowanie różnych postaci ruchu oraz opracowanie programu obrabiającego zaszumiony sygnał pomiarowy z enkoderów.

Możliwość kontynuacji pracy na II stopniu i pobierania stypendium z grantu OPUS (do 1600zł)

 

33.

33/k16/MT/18/Z

Projekt i wykonanie prototypu układu ze sterowaną masą w postaci magnesu poruszanego zespołem cewek

Dr inż. Grzegorz Wasilewski

Celem pracy jest wykonanie i przetestowanie prototypu jako podstawy do adaptacji w konstrukcji istniejącego potrójnego/ podwójnego wahadła fizycznego.

Opis:
- przesuwna masa w postaci odpowiednio dobranego ruchomego magnesu porusza się wewnątrz prowadnicy zaopatrzonej na końcach w nieruchome magnesy;
- prowadnica umieszczona jest w osi zespołu cewek, które mają zadawać różne postacie ruchu magnesu;
- należy przewidzieć możliwość sterowanej blokady położenia magnesu;
- należy przetestować działanie układu i zaproponować adaptację do istniejącego stanowiska potrójnego/podwójnego wahadła fizycznego

Możliwość kontynuacji pracy na II stopniu i pobierania stypendium z grantu OPUS (do 1600zł)

 

34.

34/k16/MT/18/Z

Modernizacja układu pomiaru i oddziaływania magnetycznego na stanowisku z wahadłem parametrycznym

Dr inż. Grzegorz Wasilewski

- optyczny pomiar położenia kątowego wahadła.
- wyposażenie wahadła w element mechaniczny umożliwiający dynamometryczny pomiar sił odpychania cewki i magnesu z opcją blokowania przesuwu osi wahadła.
- wyposażenie końcówki wahadła w element z wymiennymi magnesami.
- modernizacja układu cewek z przesuwnymi uchwytami z termoodpornego tworzywa
- rejestracja różnych postaci ruchu zmodernizowanego wahadła.

Możliwość kontynuacji pracy na II stopniu i pobierania stypendium z grantu OPUS (do 1600zł)

 

35.

35/k16/MT/18/Z

Projekt i budowa uniwersalnego układu rejestracji i aproksymacji charakterystyki oddziaływania cewka-magnes dla stanowisk z wahadłami

Dr inż. Grzegorz Wasilewski

Projekt i wykonanie konstrukcji z czujnikiem siły typu. np. belka tensometryczna przesuwanego silnikiem. Sterowanie silnikiem i charakterystyki ruchu są realizowane i poddawana obróbce w preferowanym środowisku LabVIEW celem uzyskania aproksymacji zależności siły (momentu) w funkcji kątowego położenia wahadła.

Należy przewidzieć możliwość adaptacji do istniejących stanowisk wahadła fizycznego oraz wahadła parametrycznego z elementami cewka-magnes.

Możliwość kontynuacji pracy na II stopniu i pobierania stypendium z grantu OPUS (do 1600zł)

 

36.

36/k16/MT/18/Z

Oprogramowanie i modernizacja układu pomiarowo-sterującego stanowiska badania drgań układu o wielu stopniach swobody

Dr inż. Grzegorz Wasilewski

- Rozwinięcie i udoskonalenie lub opracowanie nowego oprogramowania, aby zawierało wszystkie elementy do kontroli, testowania, zerowania oraz rejestrowania pomiarów i ich zapisu do plików z automatyczną nazwą i parametrami. Panel kontrolny powinien być czytelny, estetyczny i łatwy w obsłudze, z uwzględnieniem niezbędnych opisów.

- Wykonanie wybranych elementów typu przełączników, znaczników, czytników pozycji, złącz dla wejść pomiarowo-sterujących istniejących lub dodatkowych itp. Elementy te maja ułatwić wybór i ustawienie różnych opcji badawczych.

Możliwość kontynuacji pracy na II stopniu i pobierania stypendium z grantu OPUS (do 1600zł)

 

37.

37/k16/MT/18/Z

Projekt i wykonanie układu sterowania i rejestracji ruchu układów wahadeł w długich odcinkach czasowych

Dr inż. Grzegorz Wasilewski

Celem pracy jest wykorzystanie istniejących urządzeń pomiarowych, np. karty USB-6341 (z użyciem wejść licznikowych dla enkoderów) lub zestawu NI cRIO do rejestracji ruchu np. wahadła parametrycznego w odcinkach czasu rzędu kilkudziesięciu – kilkuset minut dla otrzymania wykresów bifurkacyjnych

Możliwość kontynuacji pracy na II stopniu i pobierania stypendium z grantu OPUS (do 1600zł)

 

38.

38/k16/MT/18/Z

Projekt stanowiska eksperymentalnego do badania zjawiska synchronizacji połączonych wahadeł sprężystych w polu magnetycznym/elektrycznym

Dr inż. Dariusz Grzelczyk

Celem pracy jest zaprojektowanie stanowiska eksperymentalnego służącego do badania zjawisk synchronizacji sprzężonych wahadeł umieszczonych w polach magnetycznym i/lub elektrycznym. Praca powinna zawierać: przedstawienie różnych koncepcji budowy, schemat budowy układu i jego model fizyczny, projekt stanowiska (Inventor lub Solid Edge), rysunki wykonawcze i złożeniowe, dobór czujników i aktywatorów, kosztorys budowy stanowiska.

Możliwość kontynuacji pracy na II stopniu w ramach stypendium naukowego z grantu OPUS14

 

39.

39/k16/MT/18/Z

Projekt stanowiska eksperymentalnego do badania dynamiki pojedynczego wahadła sprężystego umieszczonego w polu magnetycznym/elektrycznym

Dr inż. Dariusz Grzelczyk

Celem pracy jest zaprojektowanie stanowiska eksperymentalnego służącego do badania dynamiki pojedynczego wahadła sprężystego umieszczonego w polach magnetycznym i/lub elektrycznym. Praca powinna zawierać: przedstawienie różnych koncepcji budowy, schemat budowy układu i jego model fizyczny, projekt stanowiska (Inventor lub Solid Edge), rysunki wykonawcze i złożeniowe, dobór czujników i aktywatorów, kosztorys budowy stanowiska.

Możliwość kontynuacji pracy na II stopniu w ramach stypendium naukowego z grantu OPUS14

 

40.

40/k16/MT/18/Z

Model aktywnego zawieszenia pojazdu

Dr inż. Dariusz Grzelczyk

Celem pracy jest zaprojektowanie i przedstawienie dokumentacji technicznej stanowiska stanowiącego model aktywnego zawieszenie pojazdu. Praca powinna zawierać: przegląd istniejących rozwiązań konstrukcyjnych, przedstawienie różnych koncepcji budowy, schemat budowy układu i jego model fizyczny, projekt stanowiska (Inventor lub Solid Edge), rysunki wykonawcze i złożeniowe, dobór czujników i aktywatorów, kosztorys budowy stanowiska.

   

41.

41/k16/MT/18/Z

Projekt konstrukcji i sterowania dwuramiennego mechanizmu płaskiego na platformie mobilnej

Dr inż. Dariusz Grzelczyk

Celem pracy jest zaprojektowanie i przedstawienie dokumentacji technicznej dwuramiennego mechanizmu płaskiego znajdującego się na platformie mobilnej. Praca powinna zawierać: przedstawienie różnych koncepcji budowy układu, schemat układu i jego model fizyczny, projekt stanowiska (Inventor lub Solid Edge), rysunki wykonawcze oraz złożeniowe, dobór czujników i napędów, kosztorys budowy.

   

42.

42/k16/MT/18/Z

Projekt i budowa układu regulacji automatycznej temperatury pieca elektrycznego z wykorzystaniem sterowania fazowego i grupowego

Dr inż. Dariusz Grzelczyk

Celem pracy jest przedstawienie projektu, zbudowanie prostego modelu rzeczywistego i opis matematyczny układu regulacji automatycznej na bazie pieca zasilanego prądem elektrycznym. Do regulacji mocy elektrycznej pieca ma zostać wykorzystany układ z triakiem sterowanym fazowo jak i grupowo. Praca powinna zawierać przegląd literatury dotyczącej układów regulacji temperatury pieca jak i sterowania fazowego/grupowego, schemat blokowy i ideowy układu, wyznaczenie transmitancji operatorowych poszczególnych bloków układu, schemat blokowy z wyznaczonymi transmitancjami operatorowymi.

   

43.

43/k16/MT/18/Z

Projekt układu regulacji nadążnej manipulatora płaskiego

Dr inż. Dariusz Grzelczyk

Celem pracy jest zaprojektowanie, przedstawienie dokumentacji technicznej oraz modelowanie kinematyki i dynamiki manipulatora płaskiego i jego sterowania w układzie nadążnym. Praca powinna zawierać: przegląd istniejących rozwiązań konstrukcyjnych, przedstawienie różnych koncepcji budowy układu mechanicznego, projekt stanowiska (Inventor lub Solid Edge), rysunki wykonawcze i złożeniowe, dobór czujników i napędów, opracowanie układu kontrolno-pomiarowego, dobór parametrów regulatora, kosztorys budowy stanowiska.

   

44.

44/k16/MT/18/Z

Projekt układu regulacji nadążnej przekazywania położenia kątowego

Dr inż. Dariusz Grzelczyk

Celem pracy jest zaprojektowanie, przedstawienie dokumentacji technicznej oraz modelowanie matematyczne i symulacyjne układu regulacji nadążnej przekazywania położenia kątowego pomiędzy dwoma różnymi układami obrotowymi. Praca powinna zawierać: przegląd istniejących rozwiązań konstrukcyjnych, przedstawienie różnych koncepcji budowy stanowiska badawczego i uzasadnienie wyboru projektowanej konstrukcji, projekt stanowiska (Inventor lub Solid Edge), rysunki wykonawcze i złożeniowe, dobór czujników i napędów, kosztorys budowy stanowiska, opracowanie instrukcji obsługi stanowiska.

   

45.

45/k16/MT/18/Z

Budowa stanowiska do badania regulacji nieciągłej temperatury pieca elektrycznego

Dr inż. Dariusz Grzelczyk

Celem pracy jest zaprojektowanie, przedstawienie dokumentacji technicznej oraz modelowanie matematyczne i symulacyjne układu regulacji nieciągłej temperatury w piecu elektrycznym. Praca powinna zawierać: przegląd istniejących rozwiązań konstrukcyjnych układów regulacji nieciągłej, przedstawienie różnych koncepcji budowy stanowiska i jego sterowania, dobór czujników pomiarowych, opracowanie układu kontrolno-pomiarowego, kosztorys budowy stanowiska, opracowanie instrukcji obsługi stanowiska.

   

46.

1/k16/MT/18/Z

Projekt stanowiska do badania dynamiki układu połączonych oscylatorów mechanicznych wymuszanych drganiami typu utwierdzenie-poślizg

Dr inż. Dariusz Grzelczyk

Celem pracy jest zaprojektowanie i przedstawienie dokumentacji technicznej układu dwóch sprzężonych ze sobą oscylatorów mechanicznych o czterech stopniach swobody, których ruch wymuszany jest siłą tarcia występującą pomiędzy układem a ruchomym podłożem. Praca powinna zawierać: przedstawienie różnych koncepcji budowy układu, schemat układu i jego model fizyczny, projekt stanowiska (Inventor lub Solid Edge), rysunki wykonawcze oraz złożeniowe, dobór czujników i napędów, opracowanie układu kontrolno-pomiarowego z mikrokontrolerem, kosztorys budowy, uproszczony model matematyczny układu i jego model symulacyjny układu (Scilab Xcos lub Matlab Simulink).

Możliwość kontynuacji pracy na II stopniu w ramach stypendium naukowego z grantu OPUS14

 

47.

101/K-16/MT/18/Z

Opracowanie układu do wyznaczenia rozkładu ciśnienia pod stopami

dr inż. Michał Ludwicki/ dr Bartłomiej Zagrodny

1. przegląd istniejących konstrukcji i możliwości rejestracji rozkładu ciśnienia pod stopami badanego,
2. opracowanie metody wyznaczania rozkładu ciśnienia.
3. Korekta istniejącego stanowiska, uruchomienie.